תנאי השימוש

עדכון אחרון: 14 באפריל, 2022 

מסמך זה כולל את: 

תנאי השימוש של אתר האינטרנט 

קבלת תנאי השימוש 

תנאים אלה נערכים על ידך ובינך )להלן: "אתה"(, משתמש באתר, לבין בילבוי ס.מ.ב.ס. בע"מ )להלן: " ,"Billboy "החברה" ,"אנחנו" ,"אותנו" ומילים הנגזרות מהן(. התנאים או ההגבלות שלהלן, יחד עם מסמכים כלשהם הנכללים בהם  מפורשות על ידי הפניה )יחד, "תנאי השימוש"(, חלים על הגישה ועל השימוש שלך ב- www.billboy.co.il ("האתר"(, כולל בין היתר, כל תוכן, פונקציונליות, ושירותים אשר מוצעים באתר או באמצעות האתר, בין אם כאורח או  כמשתמש רשום, ככל שנרשמת למערכות Billboy כספק או כמורשה לגישת נתונים )להלן: "משתמש רשום"(. 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד. לשון זכר משמע גם לשון נקבה. 

הוראות תנאי השימוש חלות גם על מדיניות זכויות היוצרים )DMCA ,)נספח הספקים ונספח מורשי גישת הנתונים, והם  מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.  

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך לבינינו. אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון לפני שתתחיל להשתמש באתר. על  ידי שימוש באתר, אתה מקבל תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות שלנו, ומסכים להיות מחויב ולציית להם. אם אינך  רוצה להסכים לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות, עליך להימנע מכניסה לאתר או משימוש בו. 

אתר זה מוצע וזמין למשתמשים בגיל 18 ומעלה השוכנים במדינת ישראל. אם אתה מתחת לגיל 18 ,הורה או אפוטרופוס  חוקי שלך חייב לקבל תנאי שימוש אלה בשמך, לפני שתשתמש באתר. על ידי שימוש באתר זה, אתה מצהיר ומתחייב כי  אתה עומד בכל דרישות הזכאות האמורות לעיל, וכן בתנאים הבאים: 

אם אינך עומד בכל הדרישות הללו, עליך להימנע מגישה לאתר או משימוש בו

שינויים בתנאי שימוש אלה 

אנו עשויים לתקן ולעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כל השינויים נכנסים לתוקף מידי במועד פרסומם על ידינו, וחלים על כל הגישה והשימוש באתר שלנו מאותו מועד ואילך. אולם, כל שינויים בהוראות הנוגעות לפתרון  סכסוכים כמפורט בסעיף "הדין החל וסמכות השיפוט" להלן, לא יחולו על סכסוכים כלשהם שעבורם קיבלו הצדדים הודעה  בפועל במועד פרסום השינוי באתר או לפני המועד האמור. 

המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסומם של תנאי שימוש מתוקנים, משמעו כי אתה מקבל את השינויים ומסכים להם.  מצופה ממך שתבדוק עמוד זה בכל פעם שאתה נכנס לאתר, כדי שתהיה מודע לשינויים כלשהם, מפני שאתה מחויב לפעול  על פיהם. 

גישה לאתר 

אנו שומרים את הזכות לסגור או לתקן אתר זה, וכל שירות או חומר שאנו מספקים באתר ו/או באמצעות האתר ו/או מערכות  הקשורות בו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא מתן הודעה. לא נישא בחבות אם מסיבה כלשהי, כל או חלק מהאתר ו/או  מהשירותים כאמור אינו זמין בזמן כלשהו או לתקופה כלשהי. מעת לעת, אנו עשויים להגביל את הגישה לחלקים מסוימים  של האתר או כלל האתר ו/או של השירותים כאמור למשתמשים, כולל בין היתר משתמשים רשומים בעלי חשבון משתמש,  כמוגדר להלן. 

אתה אחראי לקיום שני התנאים המוקדמים הבאים, טרם שימוש באתר: 

הקמת חשבון משתמש 

חברות ויחידים המעוניינים להירשם כספק או מורשה לגישת נתונים במערכות Billboy ולעשות שימוש בפורטל הספקים ו/או בפורטל מורשי גישת הנתונים, נדרשים כאמור להקים חשבון משתמש רשום )"חשבון משתמש"(. באמצעות חשבון  המשתמש, יכולים משתמשים רשומים לגשת ולהשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר )"שירותים למשתמשים  רשומים"(. 

כדי ליצור חשבון משתמש, ייתכן שתידרש למסור את כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך ו/או מזהים אחרים שאנו  עשויים לדרוש מעת לעת. לקבלת מידע נוסף בנוגע למידע שאנו אוספים ממך, ועל האופן שבו אנו משתמשים בו, אנא עיין  במדיניות הפרטיות שלנו. 

אתה רשאי להשתמש בחשבון המשתמש למטרה היחידה של הנאה משירותים למשתמשים רשומים וכפי שמותר בתנאי  שימוש אלה. החברה עשויה לחקור ולנקוט בכל פעולה חוקית העומדת לרשותה בתגובה לשימושים בלתי חוקיים ו/או בלתי  מורשים בשירותים למשתמשים רשומים, לרבות סיום חשבון המשתמש שלך. 

אבטחת חשבון המשתמש 

אתה אחראי לשמור על סודיות פרטי ההתחברות שבהן אתה משתמש כדי להירשם לחשבון המשתמש שלך, ואתה האחראי  הבלעדי לכל הפעילויות המבוצעות תחת פרטי התחברות אלה. אם אתה סבור שמישהו קיבל גישה לחשבון המשתמש שלך,  אנא פנה אלינו מיד באמצעות מייל: info@billboy.co.il

אם תבחר, או תקבל, או שיופקו עבורך שם משתמש, סיסמה או כל פריט מידע אחר כחלק מנוהלי האבטחה שלנו, עליך  להתייחס למידע זה כאל מידע סודי, ואסור לך לגלותו לאף אדם אחר או ישות אחרת. אתה מאשר כמו כן, כי חשבון המשתמש  שלך אישי לך, ואתה מסכים לא לתת לאף אדם אחר גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות שם המשתמש שלך, סיסמתך,  או כל מידע אבטחתי אחר. אתה מסכים להודיע לנו מיד על כל גישה או שימוש שנעשו ללא הרשאה בשם המשתמש שלך  או בסיסמתך, או על כל הפרת אבטחה אחרת. אתה מסכים כמו כן להקפיד לצאת מחשבון המשתמש שלך בתום כל הפעלה.  עליך להיזהר במיוחד כאשר אתה ניגש לחשבון המשתמש שלך ממחשב ציבורי או משותף כדי שאחרים לא יוכלו לראות או  לרשום את סיסמתך או מידע אישי אחר. 

סיום או שינויים בחשבון המשתמש 

Billboy יכולה לסגור או להשעות כל חשבון משתמש ו/או להשבית כל שם משתמש, סיסמה, או מזהים אחרים, בין אם  נבחרו על ידך או סופקו על ידינו, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה או ללא סיבה, כולל בין היתר, אם לדעתנו  הפרת הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה. 

הנך רשאי לסגור את חשבון המשתמש שלך בכל עת, ומכל סיבה, על ידי ביצוע ההוראות בדפי ה"הגדרות" של חשבון  המשתמש שלך באתר. סגירה של חשבון המשתמש לא מסיימת את התקשרותך בתנאים כללים אלו, או את התחייבויותיך  לתשלום כלשהו בגין שירותים שסופקו אליך ו/או שהתחייבת לרכוש מ-Billboy. 

הוראות תנאי שימוש אלה הקשורים לחשבון המשתמש שלך יבואו לכדי סיום במוקדם מבין – )א( הודעתה של Billboy על  סיומן כאמור, או )ב( לאחר שהסתיימו כל התחייבויות התשלום שלך כלפי Billboy ,לרבות התחייבויות בגין שירותים  שהתחייבת לרכוש )וגם אם לא עשית בהם שימוש(. בכל מקרה, ועל אף האמור, ההוראות הבאות תמשכנה לחול לאחר  סיום החשבון, ותחולנה עליך ועל החברה: "זכויות קניין רוחני", "סימני מסחר", "תרומות משתמשים" )ביחס לחומרים  שתרמת בעבר(, "שחרור מאחריות", "הגבלות אחריות" "הגבלה על הזמן להגשת תביעות", "שיפוי", "המחאה", "הדין  החל וסמכות השיפוט", "אי-ויתור והפרדת הוראות", "הסכם שלם". 

זכויות קניין רוחני 

האתר ומכלול התוכן, המאפיינים, והפונקציונליות שלו )כולל בין היתר, כל המידע, התוכנה, הטקסט, התצוגות, התמונות,  הווידאו והאודיו, וכן העיצוב, הבחירה והסידור של אלה( הנם בבעלות של החברה, של גורמים המעניקים לה רישיון, או של  ספקים אחרים של חומר כאמור, והנם מוגנים על ידי חוקים ישראליים ובינלאומיים לעניין זכויות יוצרים בינלאומיים, סימני  מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, וקניין רוחני או זכויות קניין אחרות. 

תנאי שימוש אלה מתירים לך להשתמש באתר אך ורק לשימוש אישי שאינו מסחרי. אינך רשאי לשכפל, להפיץ, לשנות,  לבצע הנדסה לאחור, ליצור עבודות נגזרות, להציג באופן ציבורי, לבצע באופן ציבורי, לפרסם מחדש, להוריד, לאחסן, או  לשדר שום חלק מהחומר שבאתרנו, למעט כדלקמן: 

אינך רשאי: 

אינך רשאי לגשת או להשתמש למטרות מסחריות כלשהן בכל חלק מהאתר או השירותים או החומרים הזמינים באמצעות  האתר. 

אם ברצונך לעשות שימוש בחומר באתר באופן שאינו מותווה בסעיף זה, אנא הפנה את בקשתך אל: info@billboy.co.il

אם תדפיס, תעתיק, תשנה, תוריד, או תעשה כל שימוש אחר או תיתן לכל אדם אחר גישה לחלק כלשהו מהאתר תוך הפרת  תנאי השימוש, זכותך להשתמש באתר תופסק לאלתר, ולבחירתך, עליך להחזיר או להשמיד עותקים כלשהם שיצרת  מהחומרים. מובהר ש-Billboy לא מעבירה אליך כל רישיון, זכות, קניין, או זיקה באתר או אל האתר, או לכל תוכן באתר, וכל  הזכויות שאינן מוענקות במפורש שמורות לחברה. כל שימוש באתר שאינו מותר מפורשות בתנאי שימוש אלה מהווה הפרה  של תנאי השימוש ועלול להפר חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים. 

סימני מסחר 

שם החברה, הביטוי "Billboy ,"הלוגו של החברה, וכל השמות, סמלי הלוגו, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים,  וסיסמאות המותג הקשורים, הנם סימני מסחר של החברה או של חברות קשורות שלה ו/או של גופים שהעניקו לה רישיון.  אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא אישור בכתב ומראש של החברה. כל יתר השמות, סמלי הלוגו, שמות המוצרים  והשירותים, העיצובים, וסיסמאות המותג באתר זה הנם סימני מסחר של בעליהם. 

שימושים אסורים 

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד ובהתאם לתנאי שימוש אלה. אתה מסכים לא להשתמש באתר: 

בנוסף, אתה מסכים לא: 

תרומות משתמשים 

האתר עשוי להכיל לוחות מסרים, חדרי צ'אט, דפי אינטרנט או פרופילי אינטרנט אישיים, לוחות הודעות, דפי קשר, ושירותים  אחרים שבאמצעותם משתמשים באתר עשויים לנהל פעילות או ליצור קשר עם החברה, עם משתמשים אחרים או עם  צדדים שלישיים, כמו גם מאפיינים אינטראקטיביים )יחד, "שירותים אינטראקטיביים"( המאפשרים למשתמשים להעלות,  להגיש, לפרסם, או לשדר למשתמשים אחרים או לאנשים אחרים )להלן, "לפרסם"( תוכן או חומרים )יחד "תרומות  משתמשים"( באתר או באמצעותו. 

כל תרומות המשתמשים מחויבות לציית לתקני התוכן המותווים בתנאי שימוש אלה. 

כל תרומת משתמש שאתה מפרסם באתר, תיחשב בלתי סודית ובלתי קניינית. כאשר אתה מעביר תרומת משתמש לאתר  או פרסומה באתר, אתה מעניק לנו ולחברות הקשורות ולספקי השירות שלנו, ולכל אחד ממקבלי הרישיון, הממשיכים,  והנמחים שלנו ושלהם רישיון בלתי חוזר, תמידי וכלל-עולמי וזכות להשתמש, לשכפל, לשנות, לבצע, להציג, להפיץ, ולגלות  בכל דרך אחרת לצדדים שלישיים כל חומר כאמור לכל מטרה שהיא. אתה מבין כי משתמשי האתר האחרים יכולים לראות  ולהגיב על תרומות המשתמש שלך, ו/או לבקש שתשנה את תרומות המשתמש שלך.  

אתה מצהיר ומתחייב כי: 

אתה מבין ומאשר כי אתה אחראי לכל תרומות משתמש שאתה שולח או תורם, וכי אתה, ולא החברה, נושא באחריות  המלאה לתוכן כאמור, כולל בין היתר חוקיותו, אמינותו, דייקנותו, ונאותותו. 

איננו אחראים ואיננו נושאים בחבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין התוכן או הדיוק של תרומות משתמשים כלשהן  המתפרסמות על ידך או על ידי כל משתמש אחר של האתר. 

בטיחות 

אתה האחראי הבלעדי לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים של השירותים המוצעים על ידי החברה. אתה מבין כי  החברה אינה מבצעת בדיקות רקע פלילי על משתמשיה או חוקרת בכל דרך אחרת את הרקע של משתמשיה. החברה אינה  נותנת מצגים או התחייבויות באשר להתנהגות משתמשיה. 

ניטור ואכיפה; סיום ההסכם 

יש לנו זכות: 

מבלי להגביל את האמור לעיל, זכותנו לשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו מבית משפט )בישראל  ו/או בחו"ל( אשר מבקשים או מורים לנו לגלות את הזהות או פרטים אחרים של כל אדם המפרסם חומרים כלשהם באתר  או באמצעותו. אתה פוטר מאחריות ומגן על החברה, על החברות הקשורות, על מקבלי הרישיון ועל ספקי השירות שלה,  מפני כל תביעות הנובעות מכל פעולה שננקטה על ידי כל אחד מהצדדים האמורים לעיל במהלכן של חקירות, או שננקטו  כתוצאה מחקירות, על ידי צדדים אלה או על ידי רשויות אכיפת החוק. 

איננו מתחייבים לסקור את כל החומר או כל חלק בחומר לפני שהוא מתפרסם באתר, ואיננו יכולים להבטיח הסרה מידית  של חומר פוגעני לאחר פרסומו. בהתאם לכך, איננו נוטלים כל אחריות לכל פעולה או אי-פעולה בנוגע לשידורים, תכתובות,  או תוכן המסופק על ידי משתמש כלשהו או צד שלישי. איננו נושאים בחבות או באחריות כלפי אף אדם בשל ביצוע או אי- ביצוע הפעילויות המתוארות בסעיף זה. 

תקני התוכן 

תקני תוכן אלה חלים על כל תרומות המשתמשים ועל השימוש בשירותים האינטראקטיביים. תרומות משתמשים חייבות  לציית בשלמותן לכל החוקים והתקנות הפדרליים, המדינתיים, המקומיים והבינלאומיים החלים. מבלי להגביל את האמור  לעיל, אסור לתרומות משתמשים: 

ליצור את הרושם שהגיעו מאתנו או שהן נתמכות על ידינו או על כל אדם או ישות אחרים, אם לא כך היה. הפרת זכות יוצרים 

אם אתה סבור כי תרומות משתמשים כלשהן מפרות את זכות היוצרים שלך, אנא עיין במדיניות זכויות היוצרים שלנו לקבלת  הוראות לשליחת הודעה אלינו בדבר הפרת זכות יוצרים. מדיניות החברה היא לסיים את חשבונות המשתמש של מפרים  סדרתיים.  

הסתמכות על המידע המתפרסם 

המידע המוצג באתר או באמצעותו עומד לרשות המשתמשים למטרות מידע כללי בלבד. איננו ערבים לדיוק, לשלמות, או  לשימושיות של מידע זה. כל הסתמכות שלך על מידע זה תיעשה על אחריותך בלבד. אנו מסירים כל חבות ואחריות הנובעות מכל הסתמכות על חומרים כאלה על ידך או על ידי כל מבקר אחר באתר, או על ידי כל אדם שחלק כלשהו מתוכן האתר  עשוי לבוא לידיעתו. 

אתר זה עשוי לכלול תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים, לרבות חומרים המסופקים על ידי משתמשים אחרים, בלוגרים,  ומעניקי רישיון מצד שלישי, סינדיקטורים, אגרגטורים, ו/או שירותי דיווח (לרבות תרומות משתמשים). כל ההצהרות ו/או  הדעות המובעות בחומרים אלה, וכל הכתבות והתגובות לשאלות ותוכן אחר, פרט לתוכן המסופק על ידי החברה, הנם  דעותיהם הבלעדיות ובאחריותם הבלעדית של האדם או הישות שסיפקו חומרים אלה. חומרים אלה לא בהכרח משקפים  את דעתה של החברה. איננו אחראים ואיננו נושאים בחבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין התוכן או בגין הדיוק של  חומרים כלשהם המסופקים על ידי צדדים שלישיים כלשהם. 

שינויים באתר 

אנו עשויים לעדכן את תוכנו של אתר זה מעת לעת, אך תוכנו לא בהכרח מלא או מעודכן. כל חלק מהחומר באתר עשוי  להיות לא מעודכן בכל זמן נתון, ואין לנו כל חובה לעדכן תוכן זה.  

מידע עליך ועל ביקורך באתר 

כל המידע שאנו אוספים באתר זה כפוף למדיניות הפרטיות שלנו. על ידי שימושך באתר, אתה מסכים לכל הפעולות  הננקטות על ידינו ביחס למידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. 

קישורים לאתר ומאפייני רשתות חברתיות 

אתה רשאי להציג קישור לאתר שלנו, בתנאי שתעשה זאת באופן הוגן וחוקי ובאופן שאינו פוגע במוניטין שלנו או מנצל אותו,  אך אינך רשאי להציג קישור באופן שמרמז על כל צורה של קשר, אישור, או תמיכה מצדנו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב. 

אתר זה עשוי לספק מאפיינים מסוימים הנוגעים לרשתות חברתיות, המאפשרים לך: 

אתה רשאי להשתמש במאפיינים אלה אך ורק באופן שבו הם מסופקים על ידינו. בכפוף לאמור לעיל, אינך רשאי:

האתר שממנו אתה מקשר, או מנגיש תוכן מסוים, חייב לציית בכל המובנים לתקני התוכן המותווים בתנאי שימוש אלה. 

אתה מסכים לשתף איתנו פעולה כדי לגרום להפסקה מידית של מסגור או קישור. אנו שומרים את הזכות למשוך את הרשות  להצגת קישורים ללא מתן הודעה. 

אנו רשאים להשבית כל או חלק ממאפייני הרשתות החברתיות וכל קישורים בכל עת, ללא מתן הודעה, לפי שיקול דעתנו. קישורים מהאתר 

אם האתר מכיל קישורים לאתרים ולמשאבים אחרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, קישורים אלה מסופקים לנוחיותך  בלבד. האמור כולל קישורים הכלולים בדברי פרסומת, כולל פרסומות באנר וקישורים ממומנים. אין לנו שליטה על תוכנם של אתרים או משאבים אלה, ואיננו מקבלים שום אחריות עליהם או על כל אובדן או נזק העלולים להיגרם מהשימוש בהם.  אם תחליט לגשת לאחד מאתרי צד שלישי המקושרים לאתר זה, אתה עושה זאת באחריותך לחלוטין ובכפוף לתנאים  ולהגבלות השימוש עבור אתרים אלה. 

הגבלות גיאוגרפיות 

מקום מושבה של החברה הוא מדינת ישראל. אנו מספקים אתר זה לשימושם של אנשים הנמצאים במדינת ישראל בלבד.  איננו טוענים כי האתר או כל חלק מתוכנו נגישים או הולמים מחוץ למדינת ישראל. ייתכן כי הגישה לאתר אינה חוקית  כשהיא נעשית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם תיגש לאתר ממקום שמחוץ למדינת ישראל, אתה עושה  זאת מיוזמתך, ובאחריותך לציית לחוקים המקומיים. 

ספקי צד שלישי 

AWS, WIX, Algo text, Storenext, Vcheck, Icredit, Apple, google כגון שלישי מצד בפלטפורמות משתמשת החברה play ושירותי אנליטיקה, וכן בשירותי תשתיות והתחברות אחרים (כל אחד מאלה, "פלטפורמה"), כדי להפעיל אתר זה  ואלמנטים של האתר. הפלטפורמות הן בבעלות ומופעלות על ידי ישויות מצד שלישי, כגון ,.Inc Google., Inc Facebook Inc Amazon ,.מפעיל הרשת הסלולרית שלך, ואחרים. החברה מאפשרת את השימוש בפלטפורמות ובתשתיות כאמור  באמצעות APIs( ממשקי תכנות יישומים( ו-SDKs( ערכות פיתוח תוכנה( כדי להפעיל, לתחזק ולהעמיד לרשות אחרים את  האתר )יחד, "ספקי צד שלישי"(. החברה אינה אחראית לציותם של ספקי צד שלישי כאמור לכל חוק או תקנה.  

שחרור מאחריות 

אתה מבין כי איננו ערבים או מתחייבים, ואיננו יכולים לערוב או להתחייב, כי הקבצים כלשהם הזמינים להורדה מהאינטרנט  או מהאתר יהיו חופשיים מווירוסים או מקוד הרסני. באחריותך להטמיע הליכים ונקודות בקרה מספיקים כדי לענות על  דרישותיך הספציפיות להגנה מפני וירוסים ולדיוק קלט ופלט הנתונים, ואתה אחראי לתחזק אמצעים חיצוניים לאתרנו לצורך  כל שחזור של נתונים אבודים. במלוא המידה המותרת בחוק, לא נישא בחבות בגין כל הפסד או נזק הנגרמים ממתקפת  מניעת שירות מבוזרת, וירוסים, או חומר מזיק טכנולוגית העלולים לחדור לציוד המחשב שלך, לתכניות מחשב, לנתונים, או  לחומר קנייני אחר בשל השימוש שלך באתר או בכל שירותים או פריטים המתקבלים באמצעות האתר, או מהורדה על ידך  של חומר כלשהו המתפרסם בו, או בכל אתר אחר המקושר אליו. 

השימוש שלך באתר, בתוכנו, ובכל שירותים או פריטים המתקבלים באמצעות האתר הוא על אחריותך. האתר, תוכנו, וכל  שירותים או פריטים המתקבלים באמצעות האתר מסופקים "כמות שהם" ו"בכפוף לזמינות", ללא כל אחריות מכל סוג,  במפורש או מכללא. לא החברה ולא אף אדם הקשור לחברה נותנים כל התחייבות או מצג ביחס לשלמות, לאבטחה,  לאמינות, לאיכות, לדיוק, או לזמינות של האתר. מבלי להגביל את האמור לעיל, לא החברה ולא אף אחד הקשור לחברה  מצהיר או מתחייב כי האתר, תוכנו, או כל שירותים או פריטים המתקבלים באמצעות האתר יהיו מדויקים, אמינים, נטולי  שגיאות, או נטולי הפרעות, כי ליקויים יתוקנו, כי האתר או השרת שמעמיד אותו לרשות המשתמשים נקי מווירוסים או  מרכיבים מזיקים אחרים, או שהאתר או כל שירותים או פריטים המתקבלים באמצעות האתר יענו על צרכיך או על ציפיותיך  בכל דרך אחרת. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר ומסכים כי החברה איננה ולא תהיה אחראית לזמינות של הפלטפורמות או של כל  תשתית או שירותים של ספקי צד שלישי, וכי החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות בגין כל נזק שנגרם לך עקב כל  מעשה או מחדל בשמם של ספקי צד שלישי כאמור או עקב שימושך בשירותיהם. 

במלוא המידה המותרת בחוק, החברה מסירה בזאת כל אחריות מכל סוג, בין אם במפורש או מכללא, סטוטורית או אחרת,  כולל בין היתר כל אחריות לסחירות, אי-הפרה, והתאמה למטרה מסוימת. 

האמור לעיל אינו משפיע על אחריות כלשהי האסורה להחרגה או להגבלה על פי דיני מדינת ישראל. 

למען הסר ספק, הוראות פרק זה חלות )כמו גם ייתר הוראות התנאים הכללים(, על נספח הספקים, על נספח מורשי גישת  נתונים ושירותי המשתמשים הרשומים. 

הגבלת חבות 

במלוא המידה המותרת בחוק, בשום מקרה החברה לא תישא בחבות כלפיך ו/או מי מטעמך בגין כל הפסד, נזק ו/או הוצאה  שנגרמו לך ו/או לכל אדם הקשור אליך בקשר לאתר, לרבות בקשר לשימוש שלך או של אותו אדם באתר. הנך מוותר בזאת  באופן בלתי חוזר, בלתי מותנה ולצמיתות על כל תביעה ו/או דרישה, ומשחרר לצמיתות, כל אחד מבין החברה והחברות  הבנות והחברות הקשורות שלה, ומעניקי הרישיון שלהן, ספקי השירות שלהן, עובדיהן, שלוחיהן, נושאי המשרה  והדירקטורים שלהן, כלפי כל צד )מבלי להתחשב בצורת התביעה, בין אם עקב הפרת חוזה, עילה נזיקית או אחרת( מכל  תביעה ו/או דרישה כאמור. 

ההגבלה האמורה לעיל חלה על כל הנזקים מכל סוג, כולם וכל אחד מהם, ועל יסוד כל עיקרון משפטי, כולל בין היתר נזקים  או הפסדים הנובעים או הקשורים לשימוש שלך, או לאי-יכולתך להשתמש, באתר, באתרים כלשהם המקושרים אליו, בתוכן  כלשהו באתר או באתרים אחרים כאמור, והיא מכסה, ללא הגבלה, כל נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים  או עונשיים, כולל בין היתר נזקי גוף, כאב וסבל, מצוקה נפשית, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן עסקים או חיסכון צפוי,  אובדן שימוש, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, ובין אם אלה נגרמו מעוולה נזיקית (כולל רשלנות), מהפרת חוזה או בדרך אחרת,  אפילו אם היו צפויים מראש. 

האמור לעיל אינו משפיע על חבות כלשהי האסורה להחרגה או להגבלה על פי הדין החל. 

במידה שחבות החברה אינה מותרת להחרגה על פי דין, הנך מסכים כי החבות הקולקטיבית המרבית של החברה ושל החברות הבנות והחברות הקשורות שלה, ומעניקי הרישיון שלהן, ספקי השירות שלהן, עובדיהן, שלוחיהן, נושאי המשרה  והדירקטורים שלהן, כלפי כל צד )מבלי להתחשב בצורת התביעה, בין אם עקב הפרת חוזה, עילה נזיקית או אחרת( תהיה  הסכום הנמוך מבין 100 ש"ח ארה"ב או %10 מהסכום ששילמת לחברה תמורת השירות שסופק על ידי החברה )אם בכלל(  באמצעות האתר ב-6 החודשים האחרונים שמהם נוצרה החבות. 

למען הסר ספק, הוראות פרק זה חלות )כמו גם ייתר הוראות התנאים הכללים(, על נספח הספקים, על נספח מורשי גישת  נתונים ושירותי המשתמשים הרשומים.  

הגבלת זמן להגשת תביעות 

כל עילת תביעה או טענה שעשויות להיות לך הנובעות מתנאי שירות אלה או מהאתר או הקשורות בהם חייבות להינקט  בתוך שנה אחת )1 )מהתגבשות עילת התביעה; אחרת, עילת תביעה או טענה כאמור תושתק לצמיתות. 

שיפוי 

אתה מסכים לשפות ולספק הגנה משפטית לחברה, לחברות הקשורות שלה, למעניקי כל רישיון אליה, ולספקי השירות  שלה, ולנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הקבלנים, השלוחים, מעניקי הרישיון, הספקים, הממשיכים, והנמחים של  כל אחת מהן, מפני וכנגד כל תביעות, חבויות, נזקים, פסקי דין, פיצויים, הפסדים, עלויות, הוצאות או שכר טרחה )לרבות  שכר טרחת עורכי דין בהיקף סביר( הנובעים או הקשורים להפרת תנאי שימוש אלה על ידך או לשימושך באתר, כולל בין  היתר כל תרומת משתמש שלך, כל שימוש בתוכן של האתר, בשירותיו, ובמוצריו שלא על פי המורשה במפורש בתנאי  שימוש אלה, או שימושך בכל מידע שהתקבל מהאתר. 

למען הסר ספק, הוראות פרק זה חלות )כמו גם ייתר הוראות התנאים הכללים(, על נספח הספקים, על נספח מורשי גישת  נתונים ושירותי המשתמשים הרשומים.  

שירותי תמיכה 

למעט כמפורט בנספח הספקים ובנספח מורשי גישת נתונים, החברה אינה מספקת שירותי תמיכה. אולם, באפשרותך  לשלוח בקשות תמיכה בדוא"ל אל: info@billboy.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים מסחרית להשיב בתוך פרק זמן סביר,  ולסייע, במידה שנאמין כי סיוע כזה נדרש.

המחאה 

בכפוף להגבלות הקבועות בדין החל, החברה רשאית להמחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תנאי שימוש אלה )לרבות, למען  הסר ספק מדיניות הפרטיות, מדיניות זכויות היוצרים )DMCA ,)על נספח מורשי גישת נתונים ונספח הספקים(, או כל אחת  מזכויותיה ו/או התחייבויותיה על פיו ו/או על פיה, לכל צד שלישי, מבלי למסור הודעה מראש וללא הסכמתך. בכל מקרה  

של המחאה כאמור לעיל, כל ההוראות של תנאי שימוש אלה תחולנה על הצד הנמחה, בשינויים המחויבים. הדין החל וסמכות השיפוט 

כל העניינים הקשורים לאתר ולתנאי שימוש אלה, וכל מחלוקת או תביעה הנובעים מהם או הקשורים אליהם )בכל אחד  מהמקרים, כולל מחלוקות או תביעות שאינן חוזיות( יהיו כפופים לחוקיה הפנימיים של מדינת ישראל יתפורשו על פיהם,  מבלי ליתן תוקף לכל הוראה או כלל הנוגעים למתקל דינים )בין אם של מדינת ישראל או של כל תחום שיפוט אחר(. 

כל תביעה משפטית, תובענה או הליך הנובעים מתנאי שימוש אלה או מהאתר או הקשורים אליהם יינקטו באופן בלעדי  בבתי המשפט של מדינת ישראל, בכל אחד מהמקרים, בעיר תל אביב, אם כי אנו שומרים את הזכות להגיש כל תביעה  משפטית, תובענה או הליך נגדך בגין הפרת תנאי שימוש אלה בארץ מגוריך או בכל ארץ רלוונטית אחרת. הנך מוותר על כל  ההתנגדויות להפעלת סמכות שיפוט עליך על ידי בתי משפט כאמור ולמקום השיפוט בבתי משפט כאמור. 

אי-ויתור והפרדת הוראות 

ויתור מצד החברה על תנאי או הגבלה כלשהם המותווים בתנאי שימוש אלה לא ייחשב לוויתור נוסף או מתמשך לגבי אותו  תנאי או הגבלה או לגבי כל תנאי או הגבלה אחרים, וכל הימנעות של החברה מתביעת זכות או מימוש הוראה על פי תנאי  שימוש אלה לא תתפרש כוויתור על אותה זכות או הוראה. 

אם ייקבע על ידי בית משפט או בית דין אחר בעל סמכות שיפוטית כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה אינה תקפה, אינה  חוקית, או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אותה הוראה תבוטל או תוגבל במידת המינימום כך שיתר הוראות תנאי השימוש  ימשיכו במלוא תוקפם ואכיפותם. 

הסכם שלם 

תנאי השימוש )לרבות, למען הסר ספק מדיניות הפרטיות, מדיניות זכויות היוצרים )DMCA ,)על נספח מורשי גישת נתונים ונספח הספקים, מהווים את ההסכם השלם בינך לבין Billboy ומבטלים את כל ההבנות, המצגים, והאחריות הקודמים  והעכשוויים, בכתב ובעל-פה כאחד, בנוגע לאתר. 

הערותיך ונושאים המטרידים אותך 

אתר זה מופעל על ידי בילבוי ס.מ.ב.ס. בע"מ, חיפה, ישראל. 

כל ההודעות בדבר טענות להפרת זכויות יוצרים צריכות להישלח אל סוכן זכויות היוצרים המצוין במדיניות זכויות היוצרים שלנו, באופן ובאמצעים המפורטים בה. 

כל משוב אחר, הערות, בקשות לתמיכה טכנית, ותקשורת אחרת בקשר לאתר, יש להפנות אל: info@billboy.co.il ****

מדיניות זכויות יוצרים (DMCA

דיווח על טענות להפרת זכות יוצרים 

בילבוי ס.מ.ב.ס. בע"מ )להלן: "אנחנו"( מתייחסת לדיווח על טענות להפרת זכות יוצרים ברצינות. אנו נגיב להודעות על הפרת זכות יוצרים לכאורה העומדות בהוראות הדין החל. אם אתה סבור כי חומרים שהנם נגישים באתר זה או ממנו )ה"אתר"( או באפליקציות לנייד שלנו, בהרחבה לדפדפן האינטרנט או בכל שירות אחר שאנו מפעילים )יחד, "שירותים"( מפרים את זכות היוצרים שלך, באפשרותך לבקש הסרה של אותם חומרים )או גישה אליהם( מהאתר ו/או השירות הרלוונטי על ידי שליחת הודעה בכתב לסוכן זכויות היוצרים שלנו שפרטיו מופיעים למטה. בהתאם לחוק הגבלת אחריות על זכויות יוצרים מקוונות )Limitation Liability Infringement Copyright Online )כחלק מחוק זכויות יוצרים של המילניום הודעת )"בכתב ההודעה"(, DMCA"-ה( )512 § .U.S.C 17( ב"ארה של( Digital Millennium Copyright Act( הדיגיטלי DMCA )"חייבת לכלול במהותו של דבר את הפריטים הבאים:

כתובת: הדשנים 13 ,חיפה 

דוא"ל :office@billboy.co.il  

אם לא תעמוד בכל הדרישות של סעיף 512(c()3 )ל-DMCA ,ייתכן כי הודעת ה-DMCA שלך לא תהיה תקפה. 

לידיעתך, אם תעשה מצג שווא מהותי ביודעין, לכך שחומר או פעילות באתר ו/או בשירות כלשהו מפרים את זכות היוצרים  שלך, ייתכן כי תידרש לשאת באחריות לפיצויים )כולל הוצאות ושכר טרחה לעורכי דין( על פי סעיף 512(f )ל-DMCA. 

הליכי הודעה נגדית 

אם אתה סבור כי חומר שפרסמת באתר ו/או בשירות הרלוונטי הוסר או שהגישה אליו הושבתה בטעות או בשל בזיהוי שגוי,  באפשרותך להגיש לנו הודעה נגדית )"הודעה נגדית"( על ידי שליחת הודעה בכתב לסוכן זכויות היוצרים שלנו שפרטיו  מופיעים לעיל. לפי ה-DMCA ,ההודעה הנגדית חייבת לכלול במהותו של דבר את הפרטים הבאים: 

כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי של החומר המיועד להסרה או להשבתה. 

ה-DMCA מתיר לנו לשחזר את התוכן שהוסר אם הצד שהגיש את הודעת ה-DMCA המקורית לא הגיש תביעה לבית משפט  נגדך בתוך עשרה ימי עסקים מקבלת עותק של הודעתך הנגדית. 

לידיעתך, אם תעשה מצג שווא מהותי ביודעין, לכך שחומר או פעילות באתר ו/או בשירות כלשהו הוסר או הושבת בטעות  או בשל זיהוי שגוי, ייתכן כי תידרש לשאת באחריות לפיצויים )כולל הוצאות ושכר טרחה לעורכי דין( על פי סעיף 512(f )ל- .DMCA 

****

נספח הספקים 

נספח זה )להלן: "נספח הספקים"( מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכללים אליהם הוא צורף. למונחים שלא הוגדרו להלן  ונעשה בהם שימוש, תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאים הכללים. 

שירותים למשתמשים רשומים מסוג ספק 

נספח זה חל במקרים בהם הקמת חשבון משתמש המיועד לספקים, באמצעות אתר. במקרה כאמור, תוכל לבצע באמצעות  האתר מגוון של פעולות, ובין הייתר: 

1 .צפיה בחתימות ואישורי קבלת סחורה 

2 .פתיחה משתמשים חדשים,הוספה וקישור למשתמשים קיימים וחסימת משתמשים פעילים 3 .שינוי מחיר פריט ומבצעים  

4 .חסימת פריטים / עדכון מלאי 

5 .צפייה ועריכת ימי אספקה וקווים 

6 .ייתר המודולים המפורטים בהצעת המחיר )כהגדרת מונח זה מטה( 

תמיכה 

Billboy מתחייבת לנקוט במאמצים מסחריים סבירים על מנת לטפל בתקלות בפורטל הספקים, בהתאם ללוחות הזמנים  המפורטים להלן ובמהלך שעות הפעילות המוגדרים מטה: 

1" .תקלה משביתה" – אי יכולת כניסה למערכת כלל / תקלה המונעת פעילות של המערכת ו/או שיש פעולה שלא  ניתן לבצע ללא המערכת, קרי בצורה ידנית 

2" .תקלה רגילה" – משמעה כל תקלה שאינה תקלה משביתה 

"שעות הפעילות" הינם הימים א' עד ה', בין השעות 09:00 – 17:00 ,למעט בערבי חג וחגים. 

בכפוף לאמור לעיל, מתחייבת Billboy התחלת טיפול בתקלה משביתה מרגע הפניה לכל היותר תוך 3 שעות התחלת טיפול  בתקלה רגילה מרגע הפניה תוך 8 שעות. מניין השעות מתחיל עם תחילת שעות הפעילות. ככל שתקלה כלשהי דווחה ביום  מסוים, ושעות הפעילות באותו היום נסתיימו, יימשך הטיפול ביום העסקים הבא בשעות הפעילות, ולשעות כאמור תתווסף  שעה אחת. 

הצעות המחיר, ותשלום 

ככל שהקמת חשבון משתמש באתר, אתה מקבל ומסכים לתנאי הצעת המחיר שנמסרה אליך על ידי Billboy( להלן: "הצעת  המחיר"(, ולתכולתה, ומסכים לשלם ל-Billboy את הסכומים כמפורט בהצעת המחיר )להלן: "התמורה"(, על בסיס חודשי.  כדי לבצע את התשלומים כאמור, הנך מתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי ו/או הרשאה לחיוב חשבון הבנק שלך  בפורטל הספקים. כזכור, מידע בדבר השימוש אותו עושה Billboy בפרטים אותם אתה מספק לה, מפורט במדיניות  

הפרטיות. סליקת כרטיס האשראי נעשית באמצעות UPAY ו/או כל חברת אשראי בעלת רישיון לסליקת אשראי בישראל )להלן: "חברת הסליקה"(. הנך מוזמן לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת הסליקה, כדי להבין כיצד חברת  הסליקה שומרת ועושה שימוש במידע שלך. 

סיום התקשרות 

אתה רשאי לסיים את התקשרותך איתנו במסגרת הצעת המחיר בהודעה בכתב ומראש אל: info@billboy.co.il"( הודעת הסיום"(. סיום ההתקשרות יעשה 60 ימים לאחר קבלת ההודעה בכתובת כאמור. במהלך תקופת 60 הימים תהיה ההתקשרות בינך וביננו בתוקף מלא. לאחר תקופת 60 הימים, תסתיים ההתקשרות ביננו כאמור בהצעת המחיר ובנספח  הספקים, וחשבון המשתמש שלך – ייסגר.  

אתה האחראי הבלעדי להוריד מחשבון המשתמש שלך את כל הפרטים והמידע הדרושים לך, לפני משלוח הודעת היום או  במהלך תקופת 60 הימים. לאחר התקופה כאמור, יימחקו כל הפרטים בחשבון המשתמש שלך, ולא תוכל לגשת אליהם. 

מימוש אפיון מערכת 

ייתכן ויידרשו התאמות לפורטל הספקים שיהיה זמין לך. לוחות הזמנים המוערכים למימוש ההתאמות כאמור, מפורטות  בהצעת המחיר. על אף ש-Billboy עושה מאמצים לממש את כל ההתאמות כאמור במסגרת לוחות הזמנים שהותאמו,  ייתכנו עיכובים במימוש כאמור.

נספח הנהח"ש 

נספח זה )להלן: "נספח מורשי גישת נתונים"( מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכללים אליהם הוא צורף. למונחים שלא  הוגדרו להלן ונעשה בהם שימוש, תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאים הכללים. 

שירותים למשתמשים רשומים מסוג מורשי גישת נתונים 

נספח זה חל במקרים בהם הקמת חשבון משתמש המיועד למורשי גישת נתונים, באמצעות האתר. השירותים כאמור  מסופקים באמצעות פורטל הנהלת החשבונות )"פורטל הנהח"ש"( הנגיש לך באמצעות האתר.  

במקרה בו הקמת חשבון משתמש המיועד למורשי גישת נתונים כאמור, תוכל לבצע באמצעות האתר מגוון של פעולות, ובין  הייתר: 

1 .לצפות בהוצאות המדווחות בחשבונות המשותפים )כהגדרת מונח זה מטה( 

2 .לסווג הוצאות, ולשייכן לספקים שונים 

3 .לייצא מפורטל הנהח"ש חשבוניות שהלקוח קלט בתוכנה 

4 .לאשר / לדחות את ההוצאה שקלט הלקוח 

5 .לערוך את נתוני החשבונית כפי שנקלטו במערכת ולאשר את פרטיהן 

כל השירותים כאמור יסופקו לך בקשר עם מידע המצוי בחשבונות לקוחותינו, שהעניקו לך גישה וסימנו אותך כמורשה גישת  נתונים, ושיתפו איתך את חשבונותיהם )להלן: "חשבונות משותפים"(. אם לא הוענקה לך גישה כאמור, לא תוכל לקבל את  השירותים, אך עדיין תוכל לגשת לפורטל הנהח"ש. 

הבהרות בנוגע למידע הזמין לך בפורטל הנהח"ש 

1 .המידע שנרשם בחשבוניות שנקלטו חלקו מוזן ע"י מחשב )OCR )ואין להסתמך עליו לצורך דיווח לרשויות מבלי  לאמתו לפני מול חשבוניות המקור. 

2 .בילבוי פועלת בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה 2013-9 – שינויים בהוראות ניהול ספרים – סריקת מסמכים  וארכיב דיגיטלי. בין הייתר, שכתנאי לייצור קובץ חשבונית לקליטה, על החשבוניות לקבל אישור כמפורט בחוזר.  עליך לקרוא את החוזר עובר לשימוש בפורטל הנהח"ש.