תנאי שימוש 

והסכם רישיון למשתמשים

עדכון אחרון : מאי 2022

 

ברוכים הבאים לאפליקציית בילבוי, זהו הסכם רישיון למשתמש קצה בין חברת בילבוי ס.מ.ב.ס. בע"מ (להלן: Billboy",", "החברה", "אנחנו", "אותנו" ומילים הנגזרות מהן)  לבינך ("ההסכם"). ההסכם הינו מחייב אותך ("משתמש הקצה" או "אתה") לבין החברה וחל על השימוש שלך באפליקציה Billboy, לרבות כל התיעוד ומערכת הקשורה אליה (אלא אם נאמר במפורש אחרת ("האפליקציה"). האפליקציה ניתנת לך ברישיון, ואינה נמכרת לך. הסכם זה בא להוסיף על תנאי השימוש באתר החברה שמצוי בכתובת http://www.billboy.co.il ("האתר") ו/או על כל מסמך ו/או הסכם משפטי נוסף שחל בינך לבין החברה במסגרת מתן או קבלת שירותי החברה ולא לגרוע מהם. בנוסף, סעיף 25 להסכם כולל תנאים והתניות נוספים שקשורים לזכויות של חברת APPLE Inc., GOOGLE INC וצדדים שלישיים נוספים, והגופים הקשורים לכל אחד מהם.

* ההסכם מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. לשון זכר משמע גם לשון נקבה. עמכן הסליחה.

ניתן להוריד את האפליקציה מחנויות האפליקציה המקוונות השונות, להתקין אותה ולהפעילה כאפליקציה לנייד במערכת Android או כאפליקציה לנייד במערכת iOS, בטלפונים סלולריים, בטבלטים או במכשירים אחרים הנתמכים על ידי החברה (כל אחד ממכשירים אלה יכונה להלן "מכשיר"). החברה אינה מתחייבת לכך שהיא תומכת בכל סוגי המכשירים, או שהשימוש באפליקציה תהיה חלקה וחפה מתקלות בכל המכשירים. היקף התמיכה עשוי להשתנות (לתמיכה מופחתת, מורחבת ואף לביטולה של התמיכה כליל), מעת לעת, ככל וכפי שתקבע החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.        

על ידי הורדה, התקנה ו/או שימוש באפליקציה אתה (א) מאשר כי קראת והבנת את הסכם זה ואת מדיניות הפרטיות; (ב) מצהיר כי אתה בגיל בגירות (על פי החוק הרלוונטי שחל עליך) לצורך התקשרות בהסכם מחייב – ובכל מקרה שאתה מעל גיל 18; ו-(ג) מקבל הסכם זה ומסכים כי הינך מחויב משפטית לתנאיו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תוריד/תתקין ואל תשתמש באפליקציה, ואם הורדת את האפליקציה במועד קודם, אנא מחק אותה ממכשירך.

 1. 1.     הענקת רישיון. בכפוף ובהתאם לתנאי הסכם זה, ובהתאם להוראות ולהסכמים שמפורסמים מידי פעם באפליקציה, החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה: (א) להוריד, להתקין, ולהשתמש באפליקציה לצורך שימושך האישי (ובלבד שהשימוש כאמור אינו מסחרי), במכשיר יחיד אשר בבעלותך או בשליטתך בדרך אחרת; וכן (ב) לגשת, להזרים, לעלות, להוריד, ולהשתמש במכשיר בתוכן ובשירותים (כמוגדר בסעיף ‏7) העומדים לרשותך או המונגשים לך בדרך אחרת באמצעות האפליקציה. כל שימוש נוסף באפליקציה או בתוכן או בשירותים כאמור, שאינו מפורט במפורש בהסכם זה, אסור.
 2. 2.     הגבלות הרישיון. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תינתן לך הזכות לעשות את הדברים הבאים, ולמען הסר ספק, הרישיון האמור לעיל אינו מקנה לך את הזכות: (א) להעתיק את האפליקציה או חלקים ממנה; (ב) לשנות, לתרגם, להתאים, או ליצור בכל דרך עבודות נגזרות או שיפורים של האפליקציה, בין אם כשירים לרישום כפטנט ובין אם לאו; (ג) לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות לפענח ולזהות את קוד המקור או לנסות בכל דרך אחרת להבין או לקבל גישה לקוד המקור של האפליקציה או לכל חלק ממנו; (ד) להסיר, למחוק, לשנות, או להסתיר את סימני המסחר או כל זכות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, או הודעות אחרות על קניין רוחני או על זכויות קניין מהאפליקציה, לרבות בכל עותק שלה; (ה) להשכיר, להחכיר, למכור, לתת ברישיון משנה, להמחות, להפיץ, לפרסם, להעביר, או להעמיד (לרשות אחרים) בכל דרך את האפליקציה, או כל אחד מהמאפיינים או מהפונקציות של האפליקציה, לרשות צד שלישי כלשהו, מכל סיבה שהיא, לרבות על ידי הנגשת האפליקציה ברשת כלשהי שבה יותר ממכשיר אחד יכול לקבל אליה גישה בכל זמן נתון (לרבות למטרות שיתוף-זמן); (ו) להסיר, להשבית ו/או לעקוף (או ליצור או ליישם מנגנון שיעשה אחד מפעולות אלו) תוכן ו/או שירותים ו/או פונקציות שמוגנים ו/או חסומים ו/או ניתנים לגישה למשתמשים ספציפיים באפליקציה, מנגנוני אבטחה או ניהול זכויות שימוש ורישיונות הבאים להגן על האפליקציה או שנועדו למנוע שימוש מסוים בה; (ז) להשתמש באפליקציה בכל דרך העלולה להשבית, להטיל עומס יתר, לגרום נזק, או לפגום באפליקציה או להפריע לשימוש של צד אחר באפליקציה, כולל בין היתר יכולתו של הצד האחר לעסוק בפעילויות בזמן אמת באמצעות האפליקציה; (ח) להשתמש בכל רובוט, "עכביש", או בהתקן, תהליך או אמצעי אחר (לרבות אמצעים רובוטיים), כדי לגשת לאפליקציה למטרה כלשהי, כולל בין היתר, לשם ניטור או העתקה של החומר המצוי באפליקציה; (ט) להשתמש בתהליך כלשהו כדי לנטר או להעתיק חומרים ו/או תוכן כלשהם המתפרסמים באפליקציה (למעט שימושים מותרים בתוכן כמפורט בהסכם זה); (י) להשתמש במכשיר, בתוכנה, או בכל אמצעי אחר שמפריעים לפעולה נאותה של האפליקציה; (יא) להחדיר לאפליקציה וירוסים, סוסים טרויאניים, 'תולעים' (worms), פצצות לוגיקה (logic bombs), או חומר אחר שהינו זדוני או מזיק טכנולוגית (כולל כזה שעשוי להזיק); (יב) לנסות לקבל גישה ללא הרשאה, להפריע, להזיק או לשבש כל חלק באפליקציה, בשרת שעליו האפליקציה מאוחסנת, או לתקוף שירותים כאמור, או לנסות בכל דרך אחרת להפריע לפעולה התקינה של האפליקציה ו/או שרתיה כאמור; (יג) להשתמש באפליקציה במסגרת או בקשר עם התכנון, הבנייה, תחזוקה או ההפעלה של סביבות או מערכות מסוכנות כלשהן, כגון מערכות לניהול תעופה, תחבורה, מקרי חירום, כיבוי, תומכות חיים וכדומה, או כל מערכת אחרת שהאפליקציה והשירותים שבה לא נועדה (במפורש) לטפל; ו/או (יד) להשתמש באפליקציה (1) בכל דרך המפרה חוק או תקנה פדרליים, מדינתיים, מקומיים או בינלאומיים, (2) למטרת ניצול, גרימת נזק, או ניסיון לנצל או לגרום נזק לקטינים בדרך כלשהי על ידי חשיפתם לתוכן בלתי הולם, בקשת מידע אישי מזהה, או בכל דרך אחרת, (3)  לפרסם חומרים מזיקים, לא נכונים, מטעים, שיש בהם משום הונאה או מרמה (4)  לשלוח, לקבל ביודעין, להעלות, להוריד, להשתמש, או לעשות שימוש חוזר ב"תוכן אסור" כפי שמוגדר בסעיף ‏12, (5)  להעביר, או לשלוח או לסייע בהעברה ובשליחה, של מודעות פרסומת או חומרי קידום מכירות, כולל בין היתר "דואר זבל", "מכתבי שרשרת", "ספאם" או כל שידול דומה אחר, (6)  להתחזות או לנסות להתחזות לחברה, לעובד החברה, למשתמש אחר, או לכל אדם או ישות אחרים (כולל בין היתר על ידי שימוש בכתובות דוא"ל או בשמות מסך המזוהים עם אחד מהאמורים לעיל) או (7) לעסוק בכל התנהגות אחרת אשר מגבילה או מעכבת את השימוש או ההנאה של אדם כלשהו מהאפליקציה, או אשר, כפי שנקבע על ידינו, עלולה להזיק לחברה או למשתמשי האפליקציה, או לחשוף אותם לחבות.
 3. 3.     שמירת זכויות. אתה מאשר ומסכים כי האפליקציה ניתנת לך ברישיון (מוגבל לפי הסכם זה), ואינה נמכרת לך. אינך רוכש כל זיקת בעלות באפליקציה על פי הסכם זה או בכל דרך אחרת, או זכויות אחרות כלשהן בה, פרט לזכות מוגבלת להשתמש באפליקציה בהתאם לרישיון המוענק לך לעיל, ובכפוף לכל התנאים, התניות וההגבלות בהסכם זה. החברה ואלה שמעניקים לה רישיונות וספקי השירות שלה, שומרים ויחזיקו בכלל הזכויות, הקניין והזיקה באפליקציה, ובכלל זה כל זכויות היוצרים, סימני המסחר, וזכויות קניין רוחני אחרות בה או הקשורות אליה, למעט כפי שמוענק לך מפורשות בהסכם זה.
 4. סימני מסחר. שם החברה, הביטוי "Billboy", הלוגו של החברה, וכל השמות, סמלי הלוגו, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים,  וסיסמאות המותג הקשורים, הנם סימני מסחר של החברה או של חברות קשורות שלה ו/או של גופים שהעניקו לה רישיון.  אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא אישור בכתב ומראש של החברה. כל יתר השמות, סמלי הלוגו, שמות המוצרים  והשירותים, העיצובים, וסיסמאות המותג באפליקציה הנם סימני מסחר של בעליהם.
 5. 5.     החשבון שלך. בכדי לבצע שימוש באפליקציה, ייתכן שתצטרך להירשם וליצור חשבון משתמש. כחלק מתהליך ההרשמה, יהיה עליך לספק פרטים מזהים ופרטי התקשרות, ו/או לבצע רישום/כניסה באמצעות שירותים של צדדים שלישיים, כגון אחד מהרשתות החברתיות כגון פייסבוק. אתה מתחייב כי כל פרטי הרישום שהנך מוסר הם אמיתיים ומדויקים, שלא תחשוף את פרטי הכניסה לחשבונך לגורמים אחרים ושתשמור עליהם במקום מאובטח ומוגן. עליך להודיע לחברה בכתב ובאופן מידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך. ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה והבלעדית על כל פעולה ו/או שימוש שנעשה בחשבונך, בין אם נעשה באישורך ובין אם לאו. החברה לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק הנובעים מאי עמידתך בדרישות לעיל. אם אתה חושד שמישהו גנב את פרטי הכניסה שלך ו/או עשה פעולה בחשבון שלך שלא ברשותך, עליך להודיע לנו במיידי.
 6. איסוף המידע שלך והשימוש בו. אתה מאשר כי כאשר אתה מוריד, מתקין ו/או משתמש באפליקציה, החברה רשאית להשתמש באמצעים אוטומטיים (לרבות, לדוגמה, עוגיות (cookies) ומשואות רשת (web beacons)) כדי לאסוף ולשמור מידע אודות מכשירך ואודות השימוש שלך באפליקציה. ייתכן גם כי תידרש למסור מידע מסוים אודותיך כתנאי להורדה, להתקנה, או לשימוש באפליקציה או באחד מהפונקציות שלה, והאפליקציה עשויה לתת לך הזדמנויות לשתף מידע אודותיך עם אחרים. כל מידע שאנו אוספים באמצעות או בקשר לאפליקציה זו כפוף למדיניות הפרטיות שלנו. על ידי הורדה, התקנה, שימוש, ומסירת מידע לאפליקציה זו או באמצעותה, אתה מסכים לכל הפעולות הננקטות על ידינו ביחס למידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
 7. 7.     תוכן ושירותים. בכפוף לסוג החשבון שלך והעמידה שלך בתנאי הסכם זה (לרבות ביצוע תשלומים) ולמדיניות הפרטיות (שתנאיה נכללים בהסכם זה על ידי הפניה זו), האפליקציה עשויה לספק לך גישה למוצרים, תוכן ולשירותים של החברה, ולמאפיינים, פונקציות, ותכנים מסוימים הנגישים באפליקציה או באמצעותה (יחד, "התוכן והשירותים").
 8. 8.     ספקי צד שלישי. החברה משתמשת בפלטפורמות של צדדים שלישיים, כגון Icredit, Vcheck, Storenext, Algo text, Facebook, AWS, Google Play, Apple App Store Google cloud,
   וכן שירותי תשתית, תשלומים/סליקה והתחברות אחרים (כל אחד מהם, "פלטפורמה"), על מנת להעמיד לרשותך ואחרים את האפליקציה ואת התוכן והשירותים הזמינים דרך האפליקציה. הפלטפורמות הן בבעלות ומופעלות על ידי ישויות מצד שלישי, כגון Google Inc., Amazon Inc, Facebook, מפעיל הרשת הניידת שלך, ואחרים (כל אחד מהם "ספק צד שלישי"). על-אף שהחברה עושה מאמצים סבירים, כמקובל בשוק (לחברות דומות לחברה) כדי לבחור ספקים מוכרים, החברה אינה אחראית לציות של כל ספק צד שלישי כאמור לכל חוק, תקנה או הסכם ועל אחריותך בלבד ההחלטה האם להיעזר בספקים אלו ולהשתמש באפליקציה בכלל.
 9. 9.     הגבלות גיאוגרפיות. התוכן והשירותים מסופקים במדינת ישראל ומסופקים לצורך גישה ושימוש אך ורק על ידי אנשים הנמצאים בישראל. אתה מאשר כי ייתכן שלא תוכל לגשת לכל או לחלק מהתוכן והשירותים אם אתה מחוץ למדינת ישראל, וכי ייתכן שהגישה אליהם על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות אינה חוקית. אם תיגש לתוכן ולשירותים ממקום שמחוץ למדינת ישראל, באחריותך לציית לחוקים בישראל, זאת בנוסף לחוקים אחרים שעשויים לחול עליך במדינה בה אתה נמצא.
 10. 10.   תשלומים. חלק מהשירותים באפליקציה ניתנים בתמורה לתשלום דמי שירות ("דמי השירות"). החברה תגבה את דמי השירות באמצעות אמצעי התשלום ושיטת התשלום שבחרת בעת הרישום לשירות, או בהתאם לתצורת התשלום שבחרת בעת פתיחת החשבון שלך אצל החברה ו/או דרך האפליקציה. החברה רשאית לשנות את אפשרויות התשלום לפי שיקול דעתה הבלעדי.

דמי השירות (כולל מע"מ או בתוספת מע"מ, כפי שתציין החברה) יוצגו בפנייך טרם המשך רכישת השירות. דמי השירות עשויים להשתנות לפי המיקום הגיאוגרפי שלך בעולם (לאור עלויות תפעול שונות). החברה שומרת את הזכות לשנות את דמי השירות בכל זמן ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ותספק הודעה סבירה מראש בטרם שינויים אלו נכנסים לתוקף. מערכת סליקה ו/או גביית התשלומים באפליקציה מסופקת על-ידי צדדים שלישיים (להלן "ספקי תשלום"). ספקי התשלום משתמשים במנגנוני אבטחה המקובלים בשוק בתחום זה (לרבות אבטחה מסוג SSL). עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי השירות יהיה נקי מטעויות, ואינה לוקחת אחריות לכל תקלה, שגיאה, או נזקים אחרים שייגרמו על-ידי ספקי התשלום השונים, למעט האחריות המוצהרת בהסכם זה. במקרים מסוימים, שיטת התשלום שבחרת עשויה להביא לכך שייגבו ממך עמלות תשלום על-ידי ספקי התשלום. כך למשל, חלק מחברות האשראי גובות עמלה עבור תשלומים מקוונים או פריסת התשלום. ככל שהן רלוונטיות, עמלות אלו נגבים באופן ישיר על-ידי ספקי התשלום, ולא על-ידי החברה. בכל שאלה בנוגע לעמלות אלו, יש ליצור קשר ישיר עם ספק התשלום הרלוונטי שבחרת.

 1. עדכונים. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לפתח ולהפיץ או לספק בדרך אחרת עדכוני אפליקציה, העשויים לכלול שדרוגים, תיקוני באגים ושגיאות, קטעי קוד, ו/או מאפיינים חדשים (יחד, כולל התיעוד הקשור, "עדכונים"). העדכונים עשויים גם לשנות או למחוק מאפיינים, שירותים ופונקציות קיימים מסוימים בשלמותם או חלקים מהם. אתה מסכים כי החברה אינה נתונה בשום חובה לספק עדכונים כלשהם או להמשיך לספק או לאפשר מאפיינים, שירותים או פונקציות ספציפיים. בהתאם להגדרות המכשיר שלך, כאשר מכשירך מחובר לאינטרנט וככל שההגדרות שלך מאפשרות זאת: (א) האפליקציה או חנות האפליקציות תוריד ותתקין אוטומטית את כל העדכונים הזמינים; או (ב) אתה עשוי לקבל הודעה בדבר הורדה והתקנה של עדכונים זמינים או הנחיה להוריד ולהתקין אותם. באחריותך הבלעדית לשלם כל דמי חיוב שעשויים לחול עליך מצד ספק שירות האינטרנט שלך, בגין הורדת עדכונים או שימוש באפליקציה. כמו-כן, באחריותך לוודא כי הינך משתמש בגרסה המעודכנת ביותר של האפליקציה. אתה מאשר כי במקרה של שימוש בגרסה ישנה, היכולת שלנו להעניק תמיכה ו/או שירותים מסוימים עשויה להיות מוגבלת וכי הינך האחראי הבלעדי לכך.

אתה מאשר כי ייתכן שהאפליקציה או חלקים ממנה לא יפעלו כהלכה במקרה שלא תעשה זאת. אתה מסכים, כמו כן, שכל העדכונים ייחשבו לחלק מהאפליקציה ויהיו כפופים לכל התנאים והתניות בהסכם זה.

חומרים של צדדים שלישיים. האפליקציה עשויה להציג, לכלול, או לאפשר גישה לתוכן של צדדים שלישיים (כולל נתונים, מסמכים, הזמנות, מידע עסקי ו/או כללי אחר, תצלומים, תיאורים, סרטונים, חומרים, אפליקציות ושירותים) או לספק קישורים לאתרים או לשירותים של צדדים שלישיים ("חומרי צד שלישי"). אתה מאשר ומסכים כי החברה אינה אחראית לחומרי צד שלישי, לרבות הדיוק, השלמות, העדכניות, התוקף, הציות לזכויות יוצרים, החוקיות, ההגינות, האיכות שלהם, הזמינות שלהם באפליקציה או כל היבט אחר בהם. החברה אינה מתחייבת ולא תישא בשום חבות או אחריות כלפיך או כלפי אף אדם או ישות אחרים בגין חומרי צד שלישי. חומרי צד שלישי והקישורים אליהם מסופקים אך ורק לנוחיותך, ואתה ניגש אליהם ומשתמש בהם על אחריותך בלבד ובכפוף לתנאים ולתניות של אותם צדדים שלישיים.

 1. 12.  תוכן אסור.

אתה מתחייב לציית למגבלות בנוגע לתוכן אסור המפורטות בסעיף זה כאשר אתה מעלה, מפרסם, משתף או מספק תוכן תוך שימוש באפליקציה ("תוכן משתמש/ים"). כמו-כן, אתה מתחייב לציית לכל החוקים והתקנות הפדרליים, המדינתיים, המקומיים והבינלאומיים שחלים על השיתוף. מבלי להגביל את האמור לעיל, אסור שתוכן המשתמש:

 • יכיל חומר כלשהו שיש בו משום לשון הרע, חומר מגונה, גס, פוגעני, מעליב, מטריד, אלים, חומר שטנה, שיש בו משום הסתה, או שמעורר התנגדות/סלידה בכל דרך.
  • יקדם חומרים מיניים או פורנוגרפיים באופן מפורש, אלימות, או אפליה על רקע גזע, מין, דת, לאום, מוגבלות, נטייה מינית או גיל.
  • יפר כל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכות יוצרים, או זכות קניין רוחני אחרת או זכויות אחרות השייכות לאדם אחר.
  • יפר את הזכויות החוקיות של אחרים או להכיל כל חומר העלול להקים כל חבות אזרחית או פלילית על פי החוקים או התקנות החלים או העלול לעמוד בסתירה בדרך אחרת להסכם זה ו/או למדיניות הפרטיות שלנו.
  • יהיה מן הסוג שעשוי להוליך אדם שולל.
  • יקדם כל פעילות בלתי חוקית, או יעודד, יקדם או יסייע לכל פעולה בלתי חוקית.
  • יגרום הטרדה, אי-נוחות, או חרדה מיותרת, או בסבירות גבוהה יסעיר, יביך, יבהיל או יציק לאדם אחר.
  • יהיה חלק ו/או יתרום לתהליך התחזות שלך או של אדם מטעמך לכל אדם או ישות אחר, או יציג באופן שקרי את זהותך או את קשריך עם כל אדם או ארגון.
  • יכלול פעילויות מסחריות או מכירות, כגון תחרויות, הגרלות, ומבצעי קידום מכירות אחרים, סחר חליפין, או פרסום.
  • יצור את הרושם שהגיע מאתנו או שנתמך על ידינו או על כל אדם או ישות אחרים, אם לא כך היה.
 • 13.  תקופת ההסכם וסיומו.
 • (1)     תקופת ההסכם תתחיל במועד שבו תוריד את האפליקציה וימשיך להיות בתוקף עד שיסתיים על ידך או על ידי החברה כמפורט בסעיף זה (סעיף ‏13).
 • (2)     הינך רשאי לסיים את ההסכם על ידי מחיקת האפליקציה וכל העותקים שלה ממכשירך.  סיום ההסכם ייכנס לתוקף מהרגע שבו הסתיימו כל התחייבויות התשלום שלך כלפי החברה, לרבות התחייבויות בגין שירותים שהתחייבת לרכוש (גם אם לא עשית בהם שימוש בפועל).
 • (3)     החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת ללא מתן הודעה אם היא תחדל לתמוך באפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי או מכל סיבה אחרת. בנוסף, הסכם זה יסתיים לאלתר ובאופן אוטומטי ללא כל הודעה אם תפר אחד מהתנאים או התניות בהסכם.
 • (4)     בקרות סיום ההסכם: (1) כל הזכויות המוענקות לך על פי הסכם זה תבואנה גם הן לסיומן; ו-(2) עליך לחדול מכל שימוש באפליקציה ולמחוק את כל העותקים של האפליקציה ממכשירך. למען הסר ספק, גם לאחר סיום ההסכם, ההוראות הבאות תמשכנה לחול עליך ועל החברה: "הגבלות הרישיון", "שמירת זכויות", "סימני מסחר", "תשלומים", "שחרור מאחריות", "הגבלות חבות", "המחאה", "הדין  החל וסמכות השיפוט", "הסכם שלם", "אי-ויתור". 
 • (5)     סיום ההסכם לא יגביל אף אחד מהזכויות והסעדים העומדים לרשות החברה מן הדין או מן היושר.
 • החברה לא תהיה אחראית על מידע שנמחק או שלא ניתן לגשת אליו יותר לאחר סיום ההסכם (מסיבות טכנולוגיות, סיבות משפטיות או משום ששימושך נחסם). על אחריותך בלבד לגבות את המידע ו/או תוכן המשתמש שלך אשר נמצא באפליקציה באופן תדיר.
 • 14.  שחרור מאחריות. האפליקציה מסופקת לך "כמות שהיא" (as is) עם כל הכשלים והפגמים (אשר ייתכן שיהיו) ללא אחריות מכל סוג מטעם החברה. במידה המרבית המותרת בדין החל, החברה – לרבות עובדיה, שלוחיה, הדירקטורים שלה, הגופים הקשורים אליה, הגופים היורשים, הנמחים שלה, הגופים המעניקים שירות מטעמה ו/או מעניקים לה רישיון לתת את השירות, וכל יתר נציגיה הרשמיים (להלן "החברה ונציגיה") – מסירה מפורשות כל אחריות, בין אם אחריות מפורשת, משתמעת או מרומזת, עקיפה, סטטוטורית או אחרת, ביחס לאפליקציה, וכולל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה, ואחריות העשויה לנבוע מאופן השימוש באפליקציה, שימוש באפליקציה, אי-יכולת להשתמש באפליקציה, או נוהג מסחרי. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה אינה מספקת כל אחריות או התחייבות, ואינה נותנת כל מצג מכל סוג לכך שהאפליקציה תענה על דרישותיך, תשיג תוצאות מיועדות כלשהן, תתאים או תעבוד עם תוכנות, אפליקציות, מערכות, או שירותים אחרים, תפעל ללא הפרעה, תאפשר לך לגשת למידע שהעלית או מידע שהעבירו לך, תעמוד בתקני ביצוע או אמינות כלשהם, או תהיה נקייה משגיאות, או ששגיאות או פגמים כלשהם יהיו ברי-תיקון או יתוקנו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הינך מאשר ומסכים כי החברה איננה ולא תהיה אחראית לזמינות של הפלטפורמות או של כל תשתית או שירותים של ספקי צד שלישי, וכי החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות בגין כל נזק שנגרם לך עקב כל מעשה או מחדל בשמם של ספקי צד שלישי כאמור או עקב שימושך בשירותיהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל טענה, דרישה ו/או תקשורת אחרת בנוגע לתוכן משתמשים או תוצאה שנובעת מתוכן זה יועברו אל בעל תוכן המשתמש שהעלה, העביר או פרסם את החומר הרלוונטי. החברה איננה צד לאף עסקה המבוצעת ו/או לתוצאה הנובעת מתוכן משתמשים – והאמור יהיה אך ורק בינך לבין מפרסם התוכן. החברה לא תישא בחבות בגין כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

כמו-כן, החברה לא תהיה אחראית להזמנות (ונזקים ו/או פעולות הנובעות מהן) ו/או לפעולות אחרות של משתמש (או מזמין) באפליקציה מול משתמש אחר. האפליקציה נועדה לסייע בניהול התקשורת בין המשתמשים, אך אינה בוחנת, מבקרת ו/או מתערבת באינטראקציה בין המשתמשים (למעט מקרים חריגים, לשיקול דעת החברה בלבד). כל פעולה בינך לבין משתמש אחר הינו על אחריותך בלבד, ואנו ממליצים להפעיל משנה זהירות כמקובל בענף ובסוף העסקאות אותם אתה מבצע. החברה אינה נותנת כל מצג ו/או התחייבות (לרבות לא התחייבות בקשר עם יכולת פיננסית) ביחס למשתמשים אחרים ו/או למוצרים הזמינים באמצעות האפליקציה.

 1. 15.  הגבלת חבות. במלוא המידה המותרת בדין החל, בשום מקרה החברה ונציגיה (כמוגדר לעיל), לא יישאו בחבות הנובעת או הקשורה לשימוש שלך או לאי-יכולתך להשתמש באפליקציה או בתוכן ובשירותים, בגין: (א) נזקי גוף, נזק לרכוש, רווחים אבודים, עלות החלפת טובין או שירותים, אובדן נתונים, אובדן מוניטין, הפרעה עסקית, כשל או תקלה במחשב, או כל נזקים תוצאתיים, מקריים, עקיפים, נזקים לדוגמה, נזקים מיוחדים או עונשיים, ו/או (ב) נזקים ישירים או עקיפים שמהם לכאורה נפגעת ו/או אתה סובל ו/או עלול לסבול כתוצאה ו/או בקשר לשימושך באפליקציה.

ההגבלות האמורות לעיל תחולנה בין אם הנזקים כאמור נובעים מהפרת חוזה, מעוולה נזיקית (כולל רשלנות) או מכל בדרך אחרת, ומבלי להתחשב אם נזקים כאמור היו צפויים מראש או שהודיעו לחברה בדבר האפשרות שנזקים אלה יתרחשו. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות חבות מעין זו, ולכן ייתכן כי חלק מהגבלות החבות לעיל אינן חלות עליך ויחולו אך ורק עד המקסימום האפשרי בחוק.

 1. 16.  שיפוי. אתה מסכים לשפות, להגן על, ולא לראות בחברה ונציגיה (כמוגדר לעיל) כאחראית בגין וכנגד כל ההפסדים, נזקים, חבויות, ליקויים, טענות, תובענות, פסקי דין, הסדרי פשרה, ריבית, פסיקות פיצויים, עונשים, קנסות, עלויות או הוצאות מכל סוג שהוא, לרבות שכר טרחה עו"ד סבירים, שנובעים או קשורים לשימוש או לשימוש לרעה שלך באפליקציה או הפרת הסכם זה על ידך, כולל, אך לא רק, בנוגע לתוכן משתמש שהעלית, תוכן אסור, העברת, פרסמת או הנגשת לרשות אחרים באמצעות האפליקציה.
 2. 17.  תקנות הייצוא. האפליקציה עשויה להיות כפופה לחוקי פיקוח על הייצוא ולתקנות הקשורות אליהם. אינך רשאי, במישרין או בעקיפין, לייצא, לייצא מחדש, לפרסם, להפיץ ו/או להנגיש (בכל דרך ובכל אמצעי ו/או מדיה) את האפליקציה מחוץ למדינת ישראל ללא אישור החברה מראש ובכתב.
 3. 18.  הפרדת הוראות. היה והוראה מהוראות הסכם זה אינה חוקית או אינה אכיפה על פי הדין החל, יתרת ההוראה/אות תתוקן כדי להשיג באופן קרוב ככל האפשר את המטרה המקורית של ההוראה וכל יתר הוראות ההסכם תשמורנה ותהיה תקפות באופן מלא.
 4. 19.  המחאה. בכפוף להגבלות הקבועות בדין החל, החברה רשאית להמחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסכם זה (וכל ההסכמים הנלווים להסכם זה או שמוזכרים בהסכם זה), או כל אחת מזכויותיה ו/או התחייבויותיה על פיו, לכל צד שלישי, מבלי למסור הודעה מראש וללא הסכמתך. בכל מקרה של המחאה כאמור לעיל, כל הוראות הסכם זה תחולנה על הצד הנמחה, בשינויים המחויבים. זכויות ההמחאה המוענקות בזאת הן בנוסף ולא במקום כל זכויות נוספות המוענקות לחברה על פי כל הסכם שאתה והחברה צדדים לו.
 5. 20.  הדין החל וסמכות השיפוט. הסכם זה יהא כפוף לחוקיה הפנימיים של מדינת ישראל ויפורש על פיהם, מבלי ליתן תוקף לכל הוראה או כלל אחר שסותרים את תחולת הדין הישראלי . כל תביעה משפטית, תובענה או הליך הנובעים מהסכם זה או מהאפליקציה או הקשורים אליהם יינקטו באופן בלעדי בבתי המשפט של מדינת ישראל, בכל אחד מהמקרים, בתל אביב, ישראל. הינך מוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות שיפוט עליך על ידי בתי משפט כאמור ולמקום השיפוט האמור.
 6. 21.  הגבלת זמן להגשת תביעות. כל עילת תביעה או טענה שעשויות להיות לך הנובעות מהסכם זה או מהאפליקציה או הקשורות בהם חייבות להינקט בתוך שנה אחת (1) מהתגבשות עילת התביעה, אחרת עילת תביעה או טענה כאמור תושתק לצמיתות.
 7. 22.  הסכם שלם. הסכם זה, וכל ההסכמים הקשורים אליו והמוזכרים בו, מהווים את ההסכם השלם בינך לבין החברה ביחס לאפליקציה ומבטלים את כל ההבנות וההסכמות הקודמות, בין שניתנו בכתב או בעל-פה.
 8. 23.  ויתור. אי-מימוש או עיכוב במימוש מצדו של אחד הצדדים, של כל זכות או סמכות הנתונים לו על פי הסכם זה, לא יהוו ויתור על הזכות או הסעד האמורים, ומימוש בודד או חלקי של כל זכות או סמכות הנתונים על פי הסכם זה לא ימנע כל מימוש נוסף של אותה זכות או של כל זכות אחרת על פי הסכם זה. אלא אם צוין אחרת בכתב, ובצירוף חתימת נציג מוסמך מטעם החברה, במקרה של סתירה בין הסכם זה לכל הסכם אחר איתך, תנאי הסכם זה יגברו.
 9. פנייה אלינו.
 10. האפליקציה היא בבעלות ומופעלת על ידי בילבוי ס.מ.ב.ס. בע"מ, חיפה, ישראל .
 11. כל ההודעות בדבר טענות להפרת זכויות יוצרים צריכות להיעשות בהתאם למדיניות זכויות היוצרים שלנו המפורטים בתנאי השימוש.
 12. כל משוב אחר, הערות, בקשות לתמיכה טכנית, ותקשורת אחרת בקשר לאפליקציה, יש להפנות אל: info@billboy.co.il
 13. 25.  הזכויות של Google Inc. ו-Apple Inc.

האפליקציה תפעל אך ורק במכשירים נתמכים. "מכשיר נתמך" משמע:

 • אם הורדת את גרסת האפליקציה שמיועדת ל-iOS, אז: מכשיר שבו מערכת הפעלה רשמי של iOS ובתנאי שמדובר בגרסה התומכת באפליקציה;
 • אם הורדת את גרסת האפליקציה שמיועדת ל-Android, אז: מכשיר שבו מערכת הפעלה רשמי של Android ובתנאי שמדובר בגרסה התומכת באפליקציה;

בהסכם זה, Google Inc. והגופים הקשורים אליה ("Google") ו-Apple Inc. והגופים הקשורים אליה ("Apple") יכונו "מפעיל פלטפורמה".

הסכם זה מהווה הסכם רישיון למשתמש קצה (EULA) במקום כל רישיון אחר שאולי סופק על ידי מפעיל פלטפורמה, ומכסה את השימוש שלך באפליקציה במכשיר נתמך. הסכם זה הינו בינך לבין החברה בלבד, ולא בינך למפעיל פלטפורמה כלשהו. החברה  הינה האחראית היחידה לאפליקציה.

תנאי מפעילי פלטפורמה 

ה-Play Store היא בבעלות Google ומופעלת על ידה. שימושך ב-Play Store כפוף להסכם משפטי בינך לבין Google המורכב מתנאי השירות של Google Play Store (אשר נמצאים כאן: https://play.google.com/about/play-terms), וממדיניות הפרטיות של Google (אשר נמצאים כאן: https://policies.google.com/privacy), ולכל תנאים ותניות אחרים המתפרסמים על ידי Google, כולם – על תיקוניהם מעת לעת.

ה-iOS App Store היא בבעלות Apple ומופעלת על ידה. שימושך ב-App Store כפוף להסכם משפטי בינך לבין Apple המורכב מתנאי השירות של Apple (אשר נמצאים כאן: https://www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html), וממדיניות הפרטיות של Apple  (אשר נמצאים כאן: https://www.apple.com/legal/privacy), ולכל תנאים ותניות אחרים המתפרסמים על ידי Apple, כולם – על תיקוניהם מעת לעת.

Google ו-Apple אינן מחויבות לספק כל תחזוקה או תמיכה עבור האפליקציה.

במידה המרבית המותרת בדין החל, לא תחול על Google ועל Apple כל התחייבות במסגרת אחריות מכל סוג ביחס לאפליקציה, והן לא תישאנה בחבות בגין כל טענות, הפסדים, חבויות, נזקים, עלויות או הוצאות המיוחסים לכשל כלשהו בנוגע לעמידה בכתב אחריות כלשהו. החברה לא תידרש לספק לך החזר כספי בשום נסיבות שהן.

Google ו-Apple לא תהיינה אחראיות לטפל בכל טענות מצדך או מכל צד שלישי בקשר לאפליקציה או להחזקה ו/או לשימוש שלך באפליקציה, כולל בין היתר: (1) טענות בגין אחריות מוצר, (2) כל טענה על כך שהאפליקציה אינה עומדת בדרישה חוקית או רגולטורית שחלה, או (3) טענות על בסיס חוקי הגנת הצרכן או חקיקה דומה.

Google ו-Apple לא תהיינה אחראיות לחקירה, הגנה, השגת פשרה או סילוק של כל טענה כי האפליקציה או החזקתה ברשותך ו/או השימוש שלך באפליקציה מהווים הפרת זכות קניין רוחני של צד שלישי.

הינך מצהיר ומתחייב כי (1) האפליקציה לא תורד, תשמש, או תועבר אל מדינה שהוטל עליה איסור סחר (אמברגו) על ידי ארה"ב, האיחוד האירופי ו/או מדינת ישראל, או שהוכרזה על ידי ממשלת ארה"ב, האיחוד האירופי ו/או מדינת ישראל כמדינה "תומכת טרור" (או מונח דומה אחר), וכן, כי (2) אינך רשום באף רשימת גורמים אסורים או מוגבלים של ממשלת ארה"ב, האיחוד האירופי ו/או מדינת ישראל.

מעת לעת, Google Play Store או Apple App Store (לפי המקרה) עשויות לבדוק בשרתים מרוחקים (באירוח של Google, Apple או צדדים שלישיים) אם קיימים עדכונים לתוספות ולאפליקציות (כולל אפליקציה זו), כולל בין היתר תיקוני באגים או שיפורי פונקציונליות. אתה מסכים כי עדכונים כגון אלה יתבקשו, יורדו, ויותקנו באופן אוטומטי מבלי לתת לך הודעה נוספת על כך.

Google ו-Apple הן מוטבות מצד שלישי של הסכם זה, ועומדת להן הזכות (והן תיחשבנה כמי שקיבלו את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך.

****